Jenkins (AlmaLinux 8)

Jenkins (AlmaLinux 8)

 • Операционна система: almalinux 8

Описание

Jenkins е популярен Java базиран инструмент за автоматизация на различни процеси, който се използва за непрекъснато интегриране и доставка на софтуерни продукти (CI/CD). Той позволява на разработчиците автоматично да изграждат, тестват и разгръщат промени в кода, което прави процеса на разработка на софтуер по-ефективен и надежден.

Включен софтуер

Пакет Версия
Jenkins latest
Docker 3.20.10
Docker compose 2.12.2
containerd.io 1.6.10

Първоначално стартиране на услугата

Това приложение използва Docker, за да осигури по-бързо стартиране на прилежащия софтуер (Jenkins) и директно започване на употребата му. По този начин се елиминира нуждата от запознаване със спецификите му по отношение на конфигурация и инсталация. За да започнете директна работа с приложението, единственото, което трябва да направите е да посетите IP адреса, който е назначен за виртуалната ви машина през браузър.

Забележка: По подразбиране, Jenkins може да се достъпи директно по IP адрес. За да започнете да използвате Jenkins с реалния си домейн, първо трябва да насочите въпросния домейн към IP адреса си и да промените настройките за това от къде се отваря Jenkins през неговия административен панел.

Бързи настройкии и често задавани въпроси

 • Входът в клауд услугата се извършва посредством SSH ключ или парола, която сте посочили.
 • Docker е инсталиран според препоръките от официалната docker документация.
 • Стандартните команди docker и docker compose са вече достъпни в този image.
 • При първо стартиране на виртуалната машина, отнема няколко минути, преди да се стартира Docker контейнер, съдържащ Jenkins.
 • Jenkins data е настроена да бъде persistent и се намира в /opt/jenkins/data/.
 • По подразбиране, Jenkins стартира работа върху всички налични интерфейси на машината. Портът за достъп до Jenkins е 6379.

Допълнителни настройки при Docker

Допълнителнителните настройки за Jenkins, които можете да променяте и които се контролират директно от Docker са зададени като променливи стойности в конфигурационния файл /opt/docker-jenkins/docker-compose.yml:

Забележка: След промяна на която и да е от стойностите, трябва да пресъздадете Docker контейнера, върху който работи приложението. За повече информация, моля, прочетете секцията за пресъздаване на Docker контейнери.

 • JENKINS_USERNAME: Jenkins admin потребител. Default: admin
 • JENKINS_PASSWORD: Jenkins admin парола. Default: P@ssw0rD1!
 • JENKINS_EMAIL: Jenkins admin email. Default: user@example.com
 • JENKINS_HOME: Jenkins home директория. Default: /bitnami/jenkins/home
 • JENKINS_HTTP_PORT_NUMBER: Port използван от Jenkins за HTTP. Default: 8080
 • JENKINS_HTTPS_PORT_NUMBER: Port използван от Jenkins за HTTPS. Default: 8443
 • JENKINS_EXTERNAL_HTTP_PORT_NUMBER: Port използван от Jenkins за генериране на URL–и и линкове когато се достъпва по HTTP. Default: 80
 • JENKINS_EXTERNAL_HTTPS_PORT_NUMBER: Port използван от Jenkins за генериране на URL–и и линкове когато се достъпва по HTTPS. Default: 443
 • JENKINS_JNLP_PORT_NUMBER: Port използван от Jenkins за JNLP. Default: 50000
 • JENKINS_FORCE_HTTPS: Включване на редирект на Jenkins към HTTPS. Default: no
 • JENKINS_SKIP_BOOTSTRAP: Пропускане на стартиране на първоначален bootstrapping. Default: no

Работа с Docker

Организацията на това приложение е осъществена изцяло посредством Docker. По този начин можем да Ви предоставим готови приложения по-бързо. Освен това, конфигурацията им е по-гъвкава и е доста контролируема. За да можете да го контролирате това приложение обаче, е нужно да знаете някой базови Docker функционалности и особености.

Рестартиране на всички услуги

Рестартирането на базата данни и Docker контейнера, който съдържа самия Jenkins, заедно с останалия софтуер, може да бъде извършено по два начина:

 1. Чрез рестартиране на цялата виртуална машина
 2. Рестартиране на Docker контейнерите, което е по-бързия вариант. За целта, достъпете машината си чрез SSH, и изпълнете следните команди:
sudo su -
cd /opt/docker-jenkins
docker compose restart

Пресъздаване на Docker контейнери

Пресъздаването може да се наложи, в случай че сме променяли конфигурацията в docker-compose.yml. При тази ситуация, трябва да следвате следните стъпки:

cd /opt/docker-jenkins
docker compose stop
docker compose up -d

Проверка на статуса на Docker приложението

За да направите проверка, трябва да изпълните следните команди:

sudo su -
docker ps -a

Моля, обърнете внимание на колоната STATUS. Тя трябва да показва от колко време работи услугата, например Up X minutes. Ако статуса е Restarting, то трябва да се провери какво не е наред с приложението. В такъв случай, можете да направите проверка, като проследите логовете на приложението по следния начин:

 1. Вземете името на приложението, което можете да видите в колоната NAMES от изходния код на командата docker ps -a. Вижте логовете с командата docker logs <NAME>, Където е името на контейнера.

Промяна на настройки

Описаните настройки в секцията Допълнителни настройки при Docker могат да бъдат нагласяни в docker-compose.yml файла. Пътят до него е описан отново в тази секция. За да промените настройка, отворете конфигурационния файл и обърнете внимание на секцията environment, намираща се под jenkins. Всяка една конфигурационна опция трябва да бъде описана на нов ред с тире отпред по следния примерен начин:

  environment:
   - JENKINS_USERNAME=admin
   - JENKINS_PASSWORD=P@ssw0rD1!

Моля, обърнете внимание, че трябва да се спазва и правилната индентация (брой празно място), тъй като това е важно за конфигурационни файлове от тип yaml.