Kibana (AlmaLinux 8)

Kibana (AlmaLinux 8)

 • Операционна система: almalinux 8

Описание

Kibana е инструмент за визуализация и анализ на данни. Чрез този инструмент, потребителите могат да анализират големи количества данни, съхранявани в Elasticsearch. Той предоставя потребителски уеб интерфейс за създаване и споделяне на динамични табла, визуализации и доклади. Kibana предлага широк набор от функционалности, включително мониторинг на данни в реално време, интерактивни графики и диаграми, геопространствен анализ и възможности за машинно обучение.

Включен софтуер

Пакет Версия
Kibana latest
Docker 3.20.10
Docker compose 2.12.2
containerd.io 1.6.10

Първоначално стартиране на услугата

Това приложение използва Docker, за да осигури по-бързо стартиране на прилежащия софтуер (Kibana) и директно започване на употребата му. По този начин се елиминира нуждата от запознаване със спецификите му по отношение на конфигурация и инсталация. За да започнете директна работа с приложението, единственото, което трябва да направите е да посетите IP адреса, който е назначен за виртуалната Ви машина в бразура си, за да достъпите Kibana.

Забележка: По подразбиране, Kibana може да се достъпи директно по IP адрес. За да започнете да използвате Kibana с реалния си домейн, първо трябва да насочите въпросния домейн към IP адреса си и да промените настройките за това от къде се отваря Kibana през неговия административен панел.

Бързи настройкии и често задавани въпроси

 • Входът в клауд услугата се извършва посредством SSH ключ или парола, която сте посочили.
 • Docker е инсталиран според препоръките от официалната docker документация.
 • Стандартните команди docker и docker compose са вече достъпни в това приложение.
 • При първо стартиране на виртуалната машина, отнема няколко минути, преди да се стартира Docker контейнер, съдържащ Kibana.
 • Kibana data е настроена да бъде persistent и се намира в /opt/kibana/data/.
 • По подразбиране, Kibana стартира работа върху всички налични интерфейси на машината. Портът за достъп до Kibana е 5601.

Допълнителни настройки при Docker

Допълнителнителните настройки за Kibana, които можете да променяте и които се контролират директно от Docker са зададени като променливи стойности в конфигурационния файл /opt/docker-kibana/docker-compose.yml:

Забележка: След промяна на която и да е от стойностите, трябва да презъдадете Docker контейнерите, върху който работи приложението. За повече информация, моля, прочетете секцията за пресъздаване на Docker контейнери.

Kibana docker опции

 • KIBANA_ELASTICSEARCH_URL: Elasticsearch URL. Окажете client node URL, ако се ползва в клъстерен режим. Default: elasticsearch
 • KIBANA_ELASTICSEARCH_PORT_NUMBER: Elasticsearch порт. Default: 9200
 • KIBANA_HOST: Kibana хост. Default: 0.0.0.0
 • KIBANA_PORT_NUMBER: Kibana порт. Default: 5601
 • KIBANA_WAIT_READY_MAX_RETRIES: Максимален брой повтаряне, при които се изчаква Kibana да стартира. Default: 30
 • KIBANA_INITSCRIPTS_START_SERVER: Дали да се стартира Kibana преди да се задействат init скриптовете. Default: yes
 • KIBANA_FORCE_INITSCRIPTS: Дали да се форсира стартирането на init скриптовете. Default: no

Elasticsearch docker опции

 • ELASTICSEARCH_EXTRA_FLAGS: Допълнителни command-line аргументи за elasticsearch daemon
 • ELASTICSEARCH_CLUSTER_NAME: Име на Elasticsearch Cluster. Default: elasticsearch-cluster
 • ELASTICSEARCH_CLUSTER_HOSTS: Списък на elasticsearch хостове в клъстера. Наличните сепаратори за изброяване са ' ', ',' and ';'. Без defaults.
 • ELASTICSEARCH_CLUSTER_MASTER_HOSTS: Списък на elasticsearch master-eligible хостове. Наличните сепаратори за изброяване са ' ', ',' and ';'. Ако не са предоставени никакви стойности, ще се вземе предвид стойността на ELASTICSEARCH_CLUSTER_HOSTS.
 • ELASTICSEARCH_IS_DEDICATED_NODE: Elasticsearch node, който да играе роля на 'dedicated node'. Default: no
 • ELASTICSEARCH_NODE_TYPE: Elasticsearch node тип, който да играе ролята на 'dedicated node'. Валидни стойности: master, data, coordinating или ingest.
 • ELASTICSEARCH_NODE_NAME: Elasticsearch node име. Без defaults.
 • ELASTICSEARCH_BIND_ADDRESS: Адрес/интерфейс, на който да работи. Default: 0.0.0.0
 • ELASTICSEARCH_PORT_NUMBER: Elasticsearch порт. Default: 9200
 • ELASTICSEARCH_NODE_PORT_NUMBER: Elasticsearch Node към Node порт. Default: 9300
 • ELASTICSEARCH_PLUGINS: Плъгини, които да се инсталират, разделени с , или ;. Без defaults.
 • ELASTICSEARCH_KEYS: Лист с ключ=стойност променливи, които да се запазят, разделени с , или ;. Без defaults.
 • ELASTICSEARCH_HEAP_SIZE: Заделена памет за Xmx и Xms java heap параметри. Default: 1024m
 • ELASTICSEARCH_FS_SNAPSHOT_REPO_PATH: Elasticsearch file system snapshot repository път. No defaults.
 • ELASTICSEARCH_DATA_DIR_LIST: Директории, използвани за съхранение на данни, разделени с , или ;. Без defaults.

Работа с Docker

Организацията на това приложение е осъществена изцяло посредством Docker. По този начин можем да Ви предоставим готови приложения по-бързо. Освен това, конфигурацията им е по-гъвкава и е доста контролируема. За да можете да го контролирате това приложение обаче, е нужно да знаете някой базови Docker функционалности и особености.

Рестартиране на всички услуги

Рестартирането на базата данни и Docker контейнера, който съдържа самия Kibana, заедно с останалия софтуер, може да бъде извършено по два начина:

 1. Чрез рестартиране на цялата виртуална машина
 2. Рестартиране на Docker контейнерите, което е по-бързия вариант. За целта, достъпете машината си чрез SSH, и изпълнете следните команди:
sudo su -
cd /opt/docker-kibana
docker compose restart

Пресъздаване на Docker контейнери

Пресъздаването може да се наложи, в случай че сме променяли конфигурацията в docker-compose.yml. При тази ситуация, трябва да следвате следните стъпки:

cd /opt/docker-kibana
docker compose stop
docker compose up -d

Проверка на статуса на Docker приложението

За да направите проверка, трябва да изпълните следните команди:

sudo su -
docker ps -a

Моля, обърнете внимание на колоната STATUS. Тя трябва да показва от колко време работи услугата, например Up X minutes. Ако статуса е Restarting, то трябва да се провери какво не е наред с приложението. В такъв случай, можете да направите проверка, като проследите логовете на приложението по следния начин:

 1. Вземете името на приложението, което можете да видите в колоната NAMES от изходния код на командата docker ps -a. Вижте логовете с командата docker logs <NAME>, Където е името на контейнера.

Промяна на настройки

Описаните настройки в секцията Допълнителни настройки при Docker могат да бъдат нагласяни в docker-compose.yml файла. Пътят до него е описан отново в тази секция. За да промените настройка, отворете конфигурационния файл и обърнете внимание на секцията environment, намираща се под kibana. Всяка една конфигурационна опция трябва да бъде описана на нов ред с тире отпред по следния примерен начин:

  environment:
   - KIBANA_ELASTICSEARCH_URL=elasticsearch
   - KIBANA_HOST=0.0.0.0

Моля, обърнете внимание, че трябва да се спазва и правилната индентация (брой празно място), тъй като това е важно за конфигурационни файлове от тип yaml.