Описание

Мagento е платформа за електронна търговия с отворен код, която позволява на различни типове бизнеси да създават и управляват онлайн магазини. Предлага голям набор от функционалности и опции за персонализация, което я прави популярен избор както за малки, така и за големи бизнеси.

Включен софтуер

Пакет Версия
Magento latest
Docker 3.20.10
Docker compose 2.12.2
containerd.io 1.6.10

Първоначално стартиране на услугата

Това приложение използва Docker, за да осигури по-бързо стартиране на прилежащия софтуер (Magento) и директно започване на употребата му. По този начин се елиминира нуждата от запознаване със спецификите му по отношение на конфигурация и инсталация. За да започнете директна работа с приложението, единственото, което трябва да направите е да посетите IP адреса, който е назначен за виртуалната Ви машина в бразура си, за да видите новата си Magento инсталация.

Забележка: По подразбиране, Magento може да се достъпи директно по IP адрес. За да започнете да използвате Magento с реалния си домейн, първо трябва да насочите въпросния домейн към IP адреса си и да промените настройките за това от къде се отваря Magento през неговия административен панел.

Бързи настройкии и често задавани въпроси

 • Входът в клауд услугата се извършва посредством SSH ключ или парола, която сте посочили.
 • Docker е инсталиран според препоръките от официалната docker документация.
 • Стандартните команди docker и docker compose са вече достъпни в това приложение.
 • При първо стартиране на виртуалната машина, отнема няколко минути, преди да се стартира Docker контейнер, съдържащ Magento.
 • Magento data е настроена да бъде persistent и се намира в /opt/magento/data/. MariaDB също е persistent и съхранява базите си данни в /opt/mariadb/data/.
 • Потребителят за достъп до Magento административния панел е admin, а паролата е P@ssw0rd!.

Забележка: По подразбиране, MAGENTO_HOST е настроен да бъде първият адрес на виртуалната машина. Целта е да разполагете с достъп веднага след стартиране на машината. За да започнете да използвате Magento с реалния си домейн, първо трябва да насочите въпросния домейн към IP адреса си и да промените настройките за това от къде се отваря Magento през неговия административен панел.

Допълнителни настройки при Docker

Допълнителнителните настройки за Magento, които можете да променяте и които се контролират директно от Docker са зададени като променливи стойности в конфигурационния файл /opt/docker-magento/docker-compose.yml:

Забележка: След промяна на която и да е от стойностите, трябва да пресъздадете Docker контейнера, върху който работи приложението. За повече информация, моля, прочетете секцията за пресъздаване на Docker контейнери.

Magento конфигурационни опции

Генерални опции

 • АPACHE_HTTP_PORT_NUMBER: HTTP порт, използван от Apache. Default: 8080
 • APACHE_HTTPS_PORT_NUMBER: HTTPS порт, използван от Apache. Default: 8443
 • MAGENTO_EXTERNAL_HTTP_PORT_NUMBER: Порт, използван от Magento за достъп отвън използвайки HTTP протокол. Използва се и за вътрешни пътища в Magento. Default: 80
 • MAGENTO_EXTERNAL_HTTPS_PORT_NUMBER: Порт, използван от Magento за достъп отвън използвайки HTTPS протокол. Използва се и за вътрешни пътища в Magento. Default: 443
 • MAGENTO_USERNAME: Magento потребител за достъп. Default: admin
 • MAGENTO_PASSWORD: Magento парола за потребителя. Default: P@ssw0rd!
 • MAGENTO_EMAIL: Magento email. Default: admin@example.com
 • MAGENTO_FIRST_NAME: Magento име на потребителя. Default: FirstName
 • MAGENTO_LAST_NAME: Magento фамилия на потребителя. Default: LastName
 • MAGENTO_HOST: Magento домейн или IP адрес. Default: Current IP address, taken dynamically
 • MAGENTO_MODE: Magento мод. Валидни стоности: default, production, developer. Default: default
 • MAGENTO_EXTRA_INSTALL_ARGS: Допълнителни параметри, които да се добавят към командата 'setup:install' при първоначална инсталация. Без default стойности
 • MAGENTO_ADMIN_URL_PREFIX: URL префикс за достъп до административния панел на Magento. Default: admin
 • MAGENTO_ENABLE_HTTPS: Дали да се използва SSL за достъп до Magento Store. Валидни стоности: yes, no. Default: no
 • MAGENTO_ENABLE_ADMIN_HTTPS: Дали да се използва SSL за достъп до Magento административния панел. Валидни стоности: yes, no. Default: no
 • MAGENTO_DEPLOY_STATIC_CONTENT: Дали да се деплойва статично съдържание по време на инициализация, за да се оптимизира първоначалнано зареждане на страниците. Default: no
 • MAGENTO_KEEP_STATIC: Дали да се запази съдържанието на директорията 'pub/static' по време на първоначална инициализация. Default: no
 • MAGENTO_SKIP_REINDEX: Дали да се пропусне реиндексирането на Magento по време на първоначална инициализация. Default: no
 • MAGENTO_SKIP_BOOTSTRAP: Дали да се пропусне първоначален bootstrapping на Magento. Default: no

HTTP cache server

 • MAGENTO_ENABLE_HTTP_CACHE: Дали да се включи допълнителен HTTP кеширащ сървър за Magento (напр. Varnish). Default: no
 • MAGENTO_HTTP_CACHE_BACKEND_HOST: Хостнейм на кеширащия HTTP бекенд. Без default стойности
 • MAGENTO_HTTP_CACHE_BACKEND_PORT_NUMBER: Порт на кеширащия HTTP бекенд. Без default стойности
 • MAGENTO_HTTP_CACHE_SERVER_HOST: Сървърен хоснейм на кеширащ HTTP бекенд. Без default стойности
 • MAGENTO_HTTP_CACHE_SERVER_PORT_NUMBER: Порт на сървърния кеширащ HTTP бекендe. Без default стойности

Търсачки

 • MAGENTO_SEARCH_ENGINE: Търсачка на Magento. Default: elasticsearch7
 • MAGENTO_ELASTICSEARCH_HOST: Сървърен хост на Elasticsearch, ако се използва Elasticsearch за търсчка. Default: elasticsearch
 • MAGENTO_ELASTICSEARCH_PORT_NUMBER: Сървърен портн на Elasticsearch, ако се използва Elasticsearch за тъесчка. Default: 9200
 • MAGENTO_ELASTICSEARCH_USE_HTTPS: Дали да се достъпва Elasticsearch сървърът с 'https://' представка. Default: no
 • MAGENTO_ELASTICSEARCH_ENABLE_AUTH: Дали да се включи допълнителна аутентикация за конекции към Elasticsearch сървъра. Default: no
 • MAGENTO_ELASTICSEARCH_USER: Потребител за достъп до Elasticsearch, ако се използва Elasticsearch за търсачка и е включена допълнителна аутентикация. Без default стойности
 • MAGENTO_ELASTICSEARCH_PASSWORD: Потребителска парола за достъп до Elasticsearch, ако се използва Elasticsearch за тъесчка и е включена допълнителна аутентикация. Без default стойности

Конфигурация на бази данни

 • MAGENTO_DATABASE_HOST: Хостнейм за връзка с MariaDB или MySQL сървър. Default: mariadb
 • MAGENTO_DATABASE_PORT_NUMBER: Порт за връзка с MariaDB или MySQL сървър. Default: 3306
 • MAGENTO_DATABASE_NAME: Име на база данни, които Magento ще използва за връзка с MariaDB или MySQL сървър. Default: magento
 • MAGENTO_DATABASE_USER: Потребител, който Magento ще използва за връзка с MariaDB или MySQL сървър. Default: magento
 • MAGENTO_DATABASE_PASSWORD: Парола за база данни, които Magento ще използва за връзка с MariaDB или MySQL сървър. Без default стойности.
 • MAGENTO_ENABLE_DATABASE_SSL: Дали да се използва SSL за връзка с база данни. Default: no
 • MAGENTO_VERIFY_DATABASE_SSL: Дали да се врифицира валидността на SSL сертификата Whether при връзка с база данни. Default: yes
 • MAGENTO_DATABASE_SSL_CERT_FILE: Път към сертификационния файл. Без default стойности
 • MAGENTO_DATABASE_SSL_KEY_FILE: Път към ключа за сертификата. Без default стойности
 • MAGENTO_DATABASE_SSL_CA_FILE: Път към файла, съдържащ CA bundle/Intermediate chain-а. Без default стойности
 • ALLOW_EMPTY_PASSWORD: Използва се за връзка към базата данни с празни пароли. Default: no

PHP конфигурационни опции

 • PHP_ENABLE_OPCACHE: Включване на OPcache за PHP. Default: yes
 • PHP_EXPOSE_PHP: Показване на HTTP header в PHP. Без default.
 • PHP_MAX_EXECUTION_TIME: Максимално време за изпълнение на PHP скриптовете. Без default.
 • PHP_MAX_INPUT_TIME: Maximum input време за PHP скриптовете. Без default.
 • PHP_MAX_INPUT_VARS: Максимален брой променливи PHP скриптовете. Без default.
 • PHP_MEMORY_LIMIT: Лимит на паметта за PHP скриптовете. Default: 512M
 • PHP_POST_MAX_SIZE: Максимален размер на PHP POST заявки. Без default.
 • PHP_UPLOAD_MAX_FILESIZE: Максимален обем за качване на файлове за PHP PHP скриптовете. Без default.

SSL сертификати

Използване на собствени (платени) SSL сертификати

Ако вече разполагате с готови, валидни сертификати, трябва да направите няколко модификации върху конфигурацията, преди да можете да ги използвате. За да постигнете това, моля следвайте следните стъпки:

Стъпка 1 - поставяне на сертификатите

Създайте директория, където сертификатите ще се съхраняват:

mkdir /opt/certs/

Копирайте сертификатите в директорията, която създадохте току-що и модифицирайте техните права:

chown 1001:1001 /opt/certs/ -R

Стъпка 2 - модифицирайте Docker конфигурацията

Отворете docker конфигурационния файл /opt/docker-magento/docker-compose.yml с текстов редактор и намерете следния фрагмент:

 magento:
  image: docker.io/bitnami/magento:2
  ports:
   - '80:8080'
   - '443:8443'
  environment:
   - MAGENTO_HOST=localhost
   - MAGENTO_DATABASE_HOST=mariadb
   - MAGENTO_DATABASE_PORT_NUMBER=3306
   - MAGENTO_DATABASE_USER=magento
   - MAGENTO_DATABASE_NAME=magento
   - ELASTICSEARCH_HOST=elasticsearch
   - ELASTICSEARCH_PORT_NUMBER=9200
   - ALLOW_EMPTY_PASSWORD=yes
   - MAGENTO_USERNAME=admin
   - MAGENTO_PASSWORD=P@ssw0rd!
   - MAGENTO_EMAIL=admin@example.com
   - MAGENTO_ADMIN_URL_PREFIX=admin
  volumes:
   - '/opt/magento/data/:/bitnami/magento'

Редактирайте го, така че да изглежда по следния начин:

 magento:
  image: docker.io/bitnami/magento:2
  ports:
   - '80:8080'
   - '443:8443'
  environment:
   - MAGENTO_HOST=localhost
   - MAGENTO_DATABASE_HOST=mariadb
   - MAGENTO_DATABASE_PORT_NUMBER=3306
   - MAGENTO_DATABASE_USER=magento
   - MAGENTO_DATABASE_NAME=magento
   - ELASTICSEARCH_HOST=elasticsearch
   - ELASTICSEARCH_PORT_NUMBER=9200
   - ALLOW_EMPTY_PASSWORD=yes
   - MAGENTO_USERNAME=admin
   - MAGENTO_PASSWORD=P@ssw0rd!
   - MAGENTO_EMAIL=admin@example.com
   - MAGENTO_ADMIN_URL_PREFIX=admin
  volumes:
   - '/opt/magento/data/:/bitnami/magento'
   - '/opt/certs/cert.pem:/opt/bitnami/apache/conf/bitnami/certs/server.crt'
   - '/opt/certs/privkey.pem:/opt/bitnami/apache/conf/bitnami/certs/server.key'

Обърнете внимание, че /opt/certs/cert.pem е пътя до сертификата, а /opt/certs/privkey.pem е пътя до частния ключ. Можете да именувате файловете и директоряита както пожелаете, но трябва да са посочени правилно в конфигурацията

Стъпка 3 - рестартирайте Docker контейнерите

cd /opt/docker-magento/
docker compose up -d

Издаване на сертификати с Letsencrypt

Ако желаете, винаги можете да издадете и безплатни сертификати от Letsencrypt. За целта, моля следвайте следните стъпки:

Стъпка 1 - инсталиране на нужните пакети

Влезте в сървъра си, като добиете root права и изпълнете следните команди:

dnf install -y epel-release
dnf install -y certbot

Стъпка 2 - издаване на сертификата

Моля имайте предвид, че за да бъде издаден безплатен сертификат, то е нужно да можете да верифицирате по някакъв начин собствеността на домейна си. Letsencrypt предоставя няколко възможности за верификация на домейните ви, в този пример ще използваме верификация чрез стартиране на временен уеб сървър.

За целта, спрете временно контейнера с командата docker stop docker-magento-magento-1. Важно: Изпълнявайки тази стъпка, сайтът ви ще спре да работи временно. Уверете се, че искате да изпълните това действие във време, когато най-малко ще афектира потребителите ви.

Издайте сертификата с командата certbot certonly --standalone --preferred-challenges http -d example.com, като замените "example.com" с домейна, който сте насочили към IP адреса на Cloud сървъра си.

Стъпка 3 - поставете новите сертификати в конфигурацията

Отворете docker конфигурационния файл /opt/docker-magento/docker-compose.yml с текстов редактор и намерете следния фрагмент:

 magento:
  image: docker.io/bitnami/magento:2
  ports:
   - '80:8080'
   - '443:8443'
  environment:
   - MAGENTO_HOST=localhost
   - MAGENTO_DATABASE_HOST=mariadb
   - MAGENTO_DATABASE_PORT_NUMBER=3306
   - MAGENTO_DATABASE_USER=magento
   - MAGENTO_DATABASE_NAME=magento
   - ELASTICSEARCH_HOST=elasticsearch
   - ELASTICSEARCH_PORT_NUMBER=9200
   - ALLOW_EMPTY_PASSWORD=yes
   - MAGENTO_USERNAME=admin
   - MAGENTO_PASSWORD=P@ssw0rd!
   - MAGENTO_EMAIL=admin@example.com
   - MAGENTO_ADMIN_URL_PREFIX=admin
  volumes:
   - '/opt/magento/data/:/bitnami/magento'

Редактирайте го, така че да изглежда по следния начин:

 magento:
  image: docker.io/bitnami/magento:2
  ports:
   - '80:8080'
   - '443:8443'
  environment:
   - MAGENTO_HOST=localhost
   - MAGENTO_DATABASE_HOST=mariadb
   - MAGENTO_DATABASE_PORT_NUMBER=3306
   - MAGENTO_DATABASE_USER=magento
   - MAGENTO_DATABASE_NAME=magento
   - ELASTICSEARCH_HOST=elasticsearch
   - ELASTICSEARCH_PORT_NUMBER=9200
   - ALLOW_EMPTY_PASSWORD=yes
   - MAGENTO_USERNAME=admin
   - MAGENTO_PASSWORD=P@ssw0rd!
   - MAGENTO_EMAIL=admin@example.com
   - MAGENTO_ADMIN_URL_PREFIX=admin
  volumes:
   - '/opt/magento/data/:/bitnami/magento'
   - '/etc/letsencrypt/live/example.com/cert.pem:/opt/bitnami/apache/conf/bitnami/certs/server.crt'
   - '/etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem:/opt/bitnami/apache/conf/bitnami/certs/server.key'

С тази модификация оказвате, че "свързвате" външните сертификати, издадени от Letsencrypt с конфигурацията, която се намира вътре в docker контейнера. Заменете "example.com" с името на домейна си. След като подмените конфигурацията, е нужно да поправите правата на сертификатите с командата chown 1001:1001 /etc/letsencrypt/archive/example.com/ -R, като отново замените "example.com" с името на домейна си.

Стъпка 4 - стартиране на услугите

Тъй като временно е спрян docker контейнера, то трябва да се приложи новата конфигурация и да го стартираме. Моля изпълнете следните команди:

cd /opt/docker-magento/
docker compose up -d

Стъпка 5 (опционално) - автоматично подновяване на сертификата

Автоматичното подновяване може да бъде организирано чрез cron. Можете да зададете следната cron конфигурация, за да се случи автматичното подновяване:

# Automated Letsencrypt renewal
0 0 * * * /usr/bin/certbot renew --pre-hook 'docker stop docker-magento-magento-1' --post-hook 'chown 1001:1001 /etc/letsencrypt/archive/example.com/ -R; docker start docker-magento-magento-1'

Разбира се, можете да промените времето на изпълнение, когато пожелаете. В горният пример, тази задача ще се изпълнява всеки ден в 00:00 часа.

Работа с Docker

Организацията на това приложение е осъществена изцяло посредством Docker. По този начин можем да Ви предоставим готови приложения по-бързо. Освен това, конфигурацията им е по-гъвкава и е доста контролируема. За да можете да го контролирате това приложение обаче, е нужно да знаете някой базови Docker функционалности и особености.

Рестартиране на всички услуги

Рестартирането на базата данни и Docker контейнера, който съдържа самия Magento, заедно с останалия софтуер, може да бъде извършено по два начина:

 1. Чрез рестартиране на цялата виртуална машина
 2. Рестартиране на Docker контейнерите, което е по-бързия вариант. За целта, достъпете машината си чрез SSH, и изпълнете следните команди:
sudo su -
cd /opt/docker-magento
docker compose restart

Пресъздаване на Docker контейнери

Пресъздаването може да се наложи, в случай че сме променяли конфигурацията в docker-compose.yml. При тази ситуация, трябва да следвате следните стъпки:

cd /opt/docker-magento
docker compose stop
docker compose up -d

Проверка на статуса на Docker приложението

За да направите проверка, трябва да изпълните следните команди:

sudo su -
docker ps -a

Моля, обърнете внимание на колоната STATUS. Тя трябва да показва от колко време работи услугата, например Up X minutes. Ако статуса е Restarting, то трябва да се провери какво не е наред с приложението. В такъв случай, можете да направите проверка, като проследите логовете на приложението по следния начин:

 1. Вземете името на приложението, което можете да видите в колоната NAMES от изходния код на командата docker ps -a. Вижте логовете с командата docker logs <NAME>, Където е името на контейнера.

Промяна на настройки

Описаните настройки в секцията Допълнителни настройки при Docker могат да бъдат нагласяни в docker-compose.yml файла. Пътят до него е описан отново в тази секция. За да промените настройка, отворете конфигурационния файл и обърнете внимание на секцията environment, намираща се под magento. Всяка една конфигурационна опция трябва да бъде описана на нов ред с тире отпред по следния примерен начин:

  environment:
   - АPACHE_HTTP_PORT_NUMBER=8080
   - APACHE_HTTPS_PORT_NUMBER=8443

Моля, обърнете внимание, че трябва да се спазва и правилната индентация (брой празно място), тъй като това е важно за конфигурационни файлове от тип yaml.