OwnCloud (AlmaLinux 8)

OwnCloud (AlmaLinux 8)

 • Операционна система: almalinux 8

Описание

OwnCloud е безплатен софтуер за съхранение на данни в облака, който позволява на потребителите да съхраняват, споделят и управляват своите файлове от различни устройства. OwnCloud предоставя функционалности като синхронизация на файлове, споделяне на файлове и колекции, създаване на календари и контакти, автоматично резервно копиране и шифроване на данни. OwnCloud може да бъде инсталиран на личния ви. С него можете да управлявате своите данни и да ги споделяте с други потребители, като осигурявате контрол върху кой има достъп до тях.

Включен софтуер

Пакет Версия
OwnCloud latest
Docker 3.20.10
Docker compose 2.12.2
containerd.io 1.6.10

Първоначално стартиране на услугата

Това приложение използва Docker, за да осигури по-бързо стартиране на прилежащия софтуер (OwnCloud) и директно започване на употребата му. По този начин се елиминира нуждата от запознаване със спецификите му по отношение на конфигурация и инсталация. За да започнете директна работа с приложението, единственото, което трябва да направите е да посетите IP адреса, който е назначен за виртуалната Ви машина в бразура си, за да видите новата си OwnCloud инсталация.

Забележка: По подразбиране, OwnCloud може да се достъпи директно по IP адрес. За да започнете да използвате OwnCloud с реалния си домейн, първо трябва да насочите въпросния домейн към IP адреса си и да промените настройките за това от къде се отваря OwnCloud през неговия административен панел.

Бързи настройкии и често задавани въпроси

 • Входът в клауд услугата се извършва посредством SSH ключ или парола, която сте посочили.
 • Docker е инсталиран според препоръките от официалната docker документация.
 • Стандартните команди docker и docker compose са вече достъпни в това приложение.
 • При първо стартиране на виртуалната машина, отнема няколко минути, преди да се стартира Docker контейнер, съдържащ OwnCloud.
 • OwnCloud data е настроена да бъде persistent и се намира в /opt/owncloud/data/. MariaDB също е persistent и съхранява базите си данни в /opt/mariadb/data/.
 • Потребителят за достъп до OwnCloud административния панел е admin, а паролата е P@ssw0rd!.

Забележка: OWNCLOUD_HOST е настроен да бъде първият адрес на виртуалната машина. Целта е да разполагете с достъп веднага след стартиране на машината. За да започнете да използвате OwnCloud с реалния си домейн, първо трябва да насочите въпросния домейн към IP адреса си и да промените настройките за това от къде се отваря OwnCloud през неговия административен панел.

Допълнителни настройки при Docker

Допълнителнителните настройки за OwnCloud, които можете да променяте и които се контролират директно от Docker са зададени като променливи стойности в конфигурационния файл /opt/docker-owncloud/docker-compose.yml:

Забележка: След промяна на която и да е от стойностите, трябва да пресъздадете Docker контейнера, върху който работи приложението. За повече информация, моля, прочетете секцията за пресъздаване на Docker контейнери.

OwnCloud конфигурационни опции

Генерални опции

 • APACHE_HTTP_PORT_NUMBER: Порт, използван от Apache за HTTP достъп в самия Docker контейнер. Default: 8080
 • APACHE_HTTPS_PORT_NUMBER: Порт, използван от Apache за HTTPS достъп в самия Docker контейнер. Default: 8443
 • OWNCLOUD_USERNAME: ownCloud административен потребител. Default: admin
 • OWNCLOUD_PASSWORD: ownCloud административна парола. Default: P@ssw0rd!
 • OWNCLOUD_EMAIL: ownCloud административен мейл. Default: admin@example.com
 • OWNCLOUD_SKIP_BOOTSTRAP: Дали да се пропусне първоначален bootstrapping на OwnCloud. Default: no
 • OWNCLOUD_HOST: ownCloud хост за конфигуриране на вътрешни пътища. Default: текущия IP адрес на машината

Конфигурация при вече съществуваща бази данни

 • OWNCLOUD_DATABASE_TYPE: Тип на базата данни. Валидни стойности: mysql, sqlite. Default: mysql
 • OWNCLOUD_DATABASE_HOST: Хостнейм за връзка с MariaDB или MySQL сървър. Default: mariadb
 • OWNCLOUD_DATABASE_PORT_NUMBER: Порт за връзка с MariaDB или MySQL сървър. Default: 3306
 • OWNCLOUD_DATABASE_NAME: Име на база данни, което OwnCloud ще използва за връзка с MariaDB или MySQL сървър. Default: bitnami_owncloud
 • OWNCLOUD_DATABASE_USER: Потребител, който OwnCloud ще използва за връзка с MariaDB или MySQL сървър. Default: bn_owncloud
 • OWNCLOUD_DATABASE_PASSWORD: Парола за база данни, които OwnCloud ще използва за връзка с MariaDB или MySQL сървър. No defaults.
 • ALLOW_EMPTY_PASSWORD: Използва се за връзка към базата данни с празни пароли. Default: no

SMTP конфигурационни опции

 • OWNCLOUD_SMTP_HOST: SMTP хост.
 • OWNCLOUD_SMTP_PORT: SMTP порт.
 • OWNCLOUD_SMTP_USER: SMTP потребител.
 • OWNCLOUD_SMTP_PASSWORD: SMTP парола.
 • SUITECRM_SMTP_PROTOCOL: SMTP протокол.

PHP конфигурационни опции

 • PHP_ENABLE_OPCACHE: Включване на OPcache за PHP. Default: yes
 • PHP_EXPOSE_PHP: Показване на HTTP header в PHP. Без default.
 • PHP_MAX_EXECUTION_TIME: Максимално време за изпълнение на PHP скриптовете. Без default.
 • PHP_MAX_INPUT_TIME: Maximum input време за PHP скриптовете. Без default.
 • PHP_MAX_INPUT_VARS: Максимален брой променливи PHP скриптовете. Без default.
 • PHP_MEMORY_LIMIT: Лимит на паметта за PHP скриптовете. Default: 512M
 • PHP_POST_MAX_SIZE: Максимален размер на PHP POST заявки. Без default.
 • PHP_UPLOAD_MAX_FILESIZE: Максимален обем за качване на файлове за PHP PHP скриптовете. Без default.

Работа с Docker

Организацията на това приложение е осъществена изцяло посредством Docker. По този начин можем да Ви предоставим готови приложения по-бързо. Освен това, конфигурацията им е по-гъвкава и е доста контролируема. За да можете да го контролирате това приложение обаче, е нужно да знаете някой базови Docker функционалности и особености.

Рестартиране на всички услуги

Рестартирането на базата данни и Docker контейнера, който съдържа самия OwnCloud, заедно с останалия софтуер, може да бъде извършено по два начина:

 1. Чрез рестартиране на цялата виртуална машина
 2. Рестартиране на Docker контейнерите, което е по-бързия вариант. За целта, достъпете машината си чрез SSH, и изпълнете следните команди:
sudo su -
cd /opt/docker-owncloud
docker compose restart

Пресъздаване на Docker контейнери

Пресъздаването може да се наложи, в случай че сме променяли конфигурацията в docker-compose.yml. При тази ситуация, трябва да следвате следните стъпки:

cd /opt/docker-owncloud
docker compose stop
docker compose up -d

Проверка на статуса на Docker приложението

За да направите проверка, трябва да изпълните следните команди:

sudo su -
docker ps -a

Моля, обърнете внимание на колоната STATUS. Тя трябва да показва от колко време работи услугата, например Up X minutes. Ако статуса е Restarting, то трябва да се провери какво не е наред с приложението. В такъв случай, можете да направите проверка, като проследите логовете на приложението по следния начин:

 1. Вземете името на приложението, което можете да видите в колоната NAMES от изходния код на командата docker ps -a. Вижте логовете с командата docker logs <NAME>, Където е името на контейнера.

Промяна на настройки

Описаните настройки в секцията Допълнителни настройки при Docker могат да бъдат нагласяни в docker-compose.yml файла. Пътят до него е описан отново в тази секция. За да промените настройка, отворете конфигурационния файл и обърнете внимание на секцията environment, намираща се под owncloud. Всяка една конфигурационна опция трябва да бъде описана на нов ред с тире отпред по следния примерен начин:

  environment:
   - OWNCLOUD_USERNAME=admin
   - OWNCLOUD_PASSWORD=P@ssw0rd!

Моля, обърнете внимание, че трябва да се спазва и правилната индентация (брой празно място), тъй като това е важно за конфигурационни файлове от тип yaml.